Okoljski dan

Služba za varstvo okolja

Strokovna služba za varstvo okolja (SVO) je bila vzpostavljena kot posebna organizacijska enota aprila 2002. Naloge na področju okolja opravlja v okviru skupnih nalog GZS.

OKOLJSKA PODROČJA, ki jih pokriva SVO:

  • industrijsko onesnaževanje: emisije iz industrije, emisije v vode, emisije v zrak, hlapne organske snovi (topila), barve in laki, preprečevanje nesreč, skladiščenje, hrup, okoljske dajatve…,
  • ravnanje z odpadki: splošno in po vrstah odpadkov: odpadna embalaža, odpadna električna in elektronska oprema, odpadne baterije in akumulatorji, odpadna olja, okoljske dajatve…,
  • podnebne spremembe, zaščita ozonskega plašča: emisije CO2, ozonu škodljive snovi, fluorirani toplogredni plini (F-plini), okoljska dajatev na CO2 in F-pline…,
  • prostovoljni programi in pobude: EMAS, Ecolabel in drugo okoljsko označevanje izdelkov in storitev, sistemi ravnanja z okoljem in energijo (SIST EN ISO 14001:2005, ISO 50001:2011), okoljske dejavnosti, okoljske inovacije...

Strokovno delo SVO vodi in koordinira direktorica službe. Naloge po posameznih področjih okolja opravljata samostojni svetovalki.

Direktorica službe
Antonija Božič Cerar
01/5898 196
antonija.cerar@gzs.si

Samostojna svetovalka
Romana Benčina
01/5898 197
romana.bencina@gzs.si