Okoljski dan gospodarstva 2011 - predstavitve


Nova direktiva o industrijskem onesnaževanju


 

9:30

Uvodni pozdrav

Samo Hribar Milič, GZS

Silvo Žlebir, ARSO

9:30-10:30

Novosti, ki jih prinaša direktiva o emisijah iz industrije (novi zavezanci, nove obveznosti, zahteve, roki...)

Janko Žerjav, MOP

10:30-11:05

Prve ocene vpliva nove IED na obstoječa in nova okoljevarstvena dovoljenja

Jože Roth, ARSO

11:05-11:25

Izkušnje pri nadgradnji izdanih dovoljenj z zahtevami na področju onesnaževanja zunanjega zraka

Klemen Stanič, Salonit Anhovo

11:25-11:45

Uvajanje zahtev iz panožnega BREF dokumenta v praksi

Martin Koprivc, Lafarge Trbovlje

11:45-12:00

Razprava

 

12:00-12:30

Odmor

 

12:30-12:50

Področje odpadkov - dovoljenje za predelavo odpadkov ali celovito dovoljenje - izkušnje zavezancev

Boštjan Šimenc, Kemis

12:50-13:10

Prenos zahtev direktive s področja odpadkov (2008/98/ES) v slovenski pravni red, postopki izdaje dovoljenj ob upoštevanju direktive o industrijskih emisijah (2010/75/EU)

Katja Buda, MOP

13:10-13:30

Izkušnje s spremljanjem kakovosti podtalnice v industriji

Bernarda Podgoršek, Cinkarna Celje

13:30-13:50

Državni monitoring stanja površinskih in podzemnih voda ter pregled stanja onesnaženosti tal (predstavitev je deljena na tri dele)

Mojca Dobnikar Tehovnik in Janja Turšič, ARSO

13:50-14:10

Predpisi o emisijah snovi v vode in nova IED

Nataša Vodopivec, MOP

14:10-14:30

Razprava in zaključki

 

 


Avtor: SVO - Služba za varstvo oklja
Pripeti dokumenti